VOP a řády
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Bruslařského klubu Nová Paka, z.s. (BK) 

IČ: 47474335

Havlova 1795 

509 01 Nová Paka 

Spisová značka L 1869 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové


jako provozovatel (dále také jako BK), tímto dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník vydává Všeobecné obchodní podmínky služeb v objektu zimního stadionu (dále také jako VOP). Předmětem těchto VOP je úprava podmínek realizace služeb poskytovaných nájemci (uživateli) těchto služeb. VOP jsou nedílnou součásti všech ujednání mezi provozovatelem a dále uvedeným uživatelem. Zaplacením vstupného nebo zasláním řádné objednávky pak klient přijímá následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP. 

1. UPLATNĚNÍ

1.1. Tyto VOP jsou platné pro všechny nabídky, rezervace a smlouvy vztahující se na objekt užívání a veškerá jiná zařízení provozovaná provozovatelem. 

1.2. V těchto VOP se dále označuje pojmem „nájemce“ osoba, která si sjedná dohodu o pronájmu/využití pronajímaného prostoru. Pojem „uživatel“ označuje nájemce a jím uvedené osoby, které prostor pronájmu a jiná zařízení užívají. 

1.3. Tyto VOP nahrazují veškeré předešlé podmínky, žádosti, či jakékoliv jednostranné prohlášení apod. Provozovatel tímto odmítá platnost jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, které jsou v rozporu s těmito VOP. 

1.4. Tyto jiné obchodní podmínky, které nejsou součástí těchto VOP nebo jsou s nimi v rozporu, jsou platné pouze, pokud byly výslovně předem písemně ujednány. 

1.5. Znění VOP může provozovatel libovolně měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, CENY 

2.1. Využívat služby provozovatele mohou uživatelé, kteří splňují podmínky návštěvního a provozního řádu zařízení, které jsou nedílnou součástí těchto VOP. 

2.2. Tito uživatelé uzavřou smluvní vztah s provozovatelem zaplacením vstupného dle platného ceníku, který je zveřejněn provozovatelem na jeho webových stránkách www.hokejnp.cz a na pokladně ZS, resp. objednávkou služeb prostřednictvím e-mailu hokejnp@hokejnp.cz nebo rámcovou smlouvou o užívání ZS. Ceník vstupného a služeb schválil Výkonný výbor BK Nová Paka. 

2.3. Pronájem celého nebo části zařízení je umožněn uživateli prostřednictvím e-mailu hokejnp@hokejnp.cz nebo rámcovou smlouvou o užívání ZS. Cena pronájmu se rovněž řídí schváleným a zveřejněným ceníkem. 

3. ZMĚNY VE SMLOUVĚ 

3.1. V souladu s článkem 4. Provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo na změny v užívání prostor ZS. 

3.2. O těchto změnách provozovatel neprodleně informuje ostatní dotčené uživatele a zveřejní tyto změny v rozpisu zveřejňovaných akcí. 

4. DODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK 

4.1. Nájemci ani uživatelům není dovoleno přenechávat objekt pronájmu jiným osobám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě, pakliže nebylo smluveno písemně s provozovatelem jinak. 

4.2. Zaplacením vstupného nebo jiným způsobem nahrazujícím uzavřením smlouvy a vstupem do prostoru ZS uživatel prohlašuje, že se předem seznámil s těmito obchodními podmínkami, podmínkami provozu, provozním a návštěvním řádem, platnými v celém objektu provozovatele a že se bude těmito smluvními dokumenty řídit. 

5. CENA SLUŽEB 

5.1. Ceny služeb jsou stanoveny na základě ceníku schváleného Výkonným výborem BK Nová Paka. Ceník je k dispozici na pokladně ZS a je zveřejněn na stránkách: www.hokejnp.cz.

6. PLATBA 

6.1. Platby jsou přijímány v hotovosti nebo elektronicky na pokladně ZS nebo bezhotovostně (fakturou) na základě řádně zaslané objednávky. 

6.2. Neuhrazení faktury v řádném termínu je důvodem pro zastavení poskytování služeb dlužníkovi. 

6.3. Zastavením poskytování služeb nezanikají nároky provozovatele z vystavených faktur včetně úroku z prodlení, které činí 1 % za každý den neuhrazené platby.

7. DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU 

7.1. Všichni uživatelé jsou zavázáni dodržovat Návštěvní a provozní řád ZS (Řády), které jsou nedílnou součástí těchto VOP. Řády jsou zveřejněny ve vstupních prostorách ZS a na stránkách www.hokejnp.cz

8. UŽÍVÁNÍ PROSTORU, INVENTÁŘ 

8.1. Uživatelé jsou osobně zodpovědní za dodržování pořádku ze své strany v okolí prostor a zařízení ZS a za příslušný inventář. 

8.2. Nájemce zodpovídá za rozbití, ztrátu a jiná poškození složek inventárního seznamu a objektu pronájmu, nebude-li možné dokázat, že škoda byla způsobena někým jiným než uživatelem. Škody, za které odpovídá uživatel, musí být nahlášeny provozovateli a být nahrazeny přímo na místě. O jiném způsobu úhrady je možné písemně se dohodnout s provozovatelem. 

9. KAUCE (zálohy) 

9.1. Provozovatel vyžaduje zálohy dle platného ceníku ve výši 50 % celkové ceny splatné na účet 1160364369/0800 třicet dní před prvním rezervovanou hodinou pronájmu. Doplatek musí být uhrazen nejpozději první den zahájení pronájmu. To neplatí pro jednorázové objednávky do dvou pronajatých hodin. Ty musí být uhrazeny v plné výši nejpozději před vstupem na ledovou plochu. Nedodrží-li nájemce výše uvedené termíny splatností a svojí objednanou službu nevyužije bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny. Nedodrží-li nájemce výše uvedené termíny splatností a svoji objednávku neuhradí před vstupem na ledovou plochu má provozovatel právo na přirážku 10 %.

9.2. Kauce slouží jako záruka v případě škod a jiných nákladů v širokém slova smyslu, které mohou vzniknout při nedodržení závazků uživatelem. 

9.3. Neuhradí-li nájemce kauci, je provozovatel oprávněn zamezit vstupu do pronajatého objektu nebo neposkytnutí služby, na které je kauce vyžadována. 

9.4. Kauce či případná zbylá částka bude po odečtu za škody na inventáři, pronajatém objektu či jiných nákladů vrácena zpět uživateli. Případné další nároky na uhrazení přesahující částky za škodu nezanikají s tímto vrácením kauce. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1. Součástí těchto VOP jsou i zásady pro ochranu osobních údajů, kterou jsou zveřejněny na stránkách provozovatele: www.hokejnp.cz

11. VNĚJŠÍ OKOLNOSTI 

11.1. Pokud nastanou na straně provozovatele překážky z titulu tzv. „vyšší moci“, může provozovatel omezit nebo přerušit provoz na dobu, než tyto překážky pominou. 

11.2. Tzv. „Vyšší moc“ pak vzniká na straně provozovatele, když úplnému či částečnému plnění smluvního ujednání zabraňují okolnosti, které nejsou v moci provozovatele. Do těch spadají válečná nebezpečí, stávky, blokády, požáry, záplavy či jakékoliv jiné přírodní katastrofy a jiná nebezpečí a události, včetně vládních opatření z důvodu pandemií či epidemií a jinými nepředpokládanými překážkami. Stejně tak přerušení dodávky tepla (plynu), vody nebo elektrické energie. 

12. OSTATNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY 

12.1. Provoz ZS se řídí návštěvním a provozním řádem. 

12.2. Provozovatel zveřejňuje hodiny bruslení pro veřejnost prostřednictvím svých webových stránek. 

12.3. Za obsah zveřejnění hodin veřejného bruslení v tisku, příp. jiných sdělovacích prostředcích odpovídá vydavatel. 

12.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto hodin. 

13. REKLAMACE 

13.1. Přes všechna úsilí ze strany provozovatele se může stát, že budete mít oprávněnou stížnost ve vztahu k Vašemu využívání našich služeb. Tuto reklamaci musíte v první řadě oznámit přímo službu konajícímu zaměstnanci ZS. Nebude-li Vaše stížnost vyslyšena k Vaší spokojenosti, máte možnost při odchodu ze ZS zaznamenat stížnost do knihy přání a stížností umístěné na pokladně ZS. Vaše stížnost bude zpracována s maximální pozorností. Všechny smluvní nároky jsou promlčeny po dvou letech a nebude na ně nadále brán zřetel. 

13.2. Pokud nebude Vaše stížnost ani takto vyřešena, máte možnost předložit Vaši žádost České obchodní inspekci. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Uživatel má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR 

Štěpánská 15 120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz 

Web: https://adr.coi.cz 


Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz Vydáním těchto Všeobecných obchodních podmínek ztrácejí svou platnost všechny předcházející publikace. Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde. 

14. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 9. 2021 

14.2. Všeobecné obchodní podmínky mohou být upřesněny písemně v rámcových smlouvách uzavřených mezi provozovatelem a uživatelem. František Škvařil

předseda BK Nová PakaProvozní a návštěvní řád

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU
Provozovatel:
Bruslařský klub, Nová Paka, z.s., 
Havlova 1795, 509 01 Nová Paka, 
tel. 493 721 973, 
e-mail: hokejnp@hokejnp.cz

 • Objekt areálu je určen výhradně pro sportovní vyžití (lední hokej, krasobruslení, in-line hokej, florbal, kopaná, košíková, volejbal, nohejbal, badminton apod.).
 • Provoz sportoviště zabezpečuje správce, ledař.
 • Vstup do areálu sportoviště je možný pouze vstupním vchodem.
 • V době uzavření areálu je vstup zakázán.
 • Každý návštěvník sportoviště je POVINEN:
  • udržovat čistotu a pořádek
  • dodržovat zásady bezpečnosti
  • respektovat pokyny správce, ledaře či jiného zástupce provozovatele
  • uhradit škodu v případě úmyslného poškození vybaveni areálu nebo ztráty či poškození zapůjčeného náčiní nebo nářadí
  • neprodleně ohlásit jakoukoliv zjištěnou závadu
  • vstupovat na umělé povrchy jen ve vhodné sportovní obuvi
 • V celém areálu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:
  • kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek
  • vstup na umělé povrchy v zablácené či jinak znečištěné obuvi
  • vstup na umělé povrchy se psy či jinými zvířaty
  • jízda na kole či skateboardech apod.
  • donáška nápojů ve skleněných obalech
PORUŠOVÁNÍ UVEDENÝCH PRAVIDEL MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU SPORTOVIŠTĚ
 • Veřejně přístupné sportoviště je v období od 1. 1. do 31. 12. každý den dle veřejně přístupného rozvrhu.
 • V přítomnosti správce, ledaře je areál přístupný veřejnosti od pondělí do neděle v době od 06.00 do 22.00 hodin.
 • Vstup je možný pouze po uhrazení vstupného nebo ceny za pronájem dle platného ceníku umístěného na pokladně ZS a na webových stránkách www.hokejnp.cz.
 • Rezervaci jednotlivých hřišť je možno předem smluvit u správce, ledaře osobně nebo na telefonním čísle 493 721 973 a elektronicky na e-mailové adrese hokejnp@hokejnp.cz.
 • Cenné věci lze uschovat u správce nebo ledaře.
 • Provozovatel sportoviště nenese odpovědnost za případné úrazy účastníků v areálu ani za volně odložené věci.
 • Lékárnička na zajištění první pomoci je u správce, ledaře.
Sportovní areál je podílovým majetkem Bruslařského klub Nová Paka a statutárního města Nová Paka, a proto je pod kontrolou a ochranou policie.
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři